Timing, Test and Measurement
ผลงานและความสำเร็จ

     บริษัท แอโรคอม จำกัด ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านมาตรฐานเวลาและความถี่นาฬิกาอะตอมิก,GPS Time Receiver และ
GPS Network Time
Server ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการบริการติดตั้งบริการหลังการขายด้วยดีตลอด
มา ดังตัวอย่างรายชื่อลูกค้า
ด้านล่าง และลูกค้ารายอื่นอีกที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด  หากท่านต้องการทราบข้อมูล
เพิ่มเติมสามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทแอโรคอมจำกัด ได้โดยตรง โทร 0-2530-1651-4  หรือสายตรง 081-877-2540

แฟะ
>> CAT กสท โทรคมนาคม
      หน่วยงานที่ดูแลและให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเตอรเน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ  นำผลิตภัณฑ์ Microsemi ไป
ใช้ในการวงจรสื่อสารเพิ่มความแม่นยำด้านฐานเวลาในการให้บริการด้านการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต
>> TOT ทศท โทรคมนาคม
      หน่วยงานที่ดูแลและให้บริการทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย  นำผลิตภัณฑ์ Microsemi ไป
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพระบบการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
      
 หน่วยงานที่กำกับดูแลการเงินและการธนาคารของประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์ GPS  network time  Server 
ไปใช้รักษาระบบเวลาของฐานข้อมูลและธุรกรรมระหว่างธนาคาร ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ
และความเชื่อมั่นสูงสุด
>> กรมศุลกากร
      
 หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการจัดเก็บภาษีการค้าระหว่างประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์ GPS  network time  Server 
ไปใช้รักษาระบบเวลาของฐานข้อมูล ระบบ cctv เพื่องานวิเคราะห์ตรวจตรวจตราการนำเข้า/ส่งออกสินค้าของด่าน
ศุลกากรทั่วประเทศ
>> บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
      ศูนย์ปฏิบัติการปตท. ชลบุรี ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Masterclok ,สำหรับระบบจ่ายเวลา NTP
ระบบคอมพิวเตอร์ SCADA เพื่อควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.
>> บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต จำกัด (มหาชน)
หน่วยงานผู้บริหารและจัดการแหล่งพลังงานของประเทศ  นำผลิตภัณฑ์ของ Microsemi GPS network time server
เพื่อใช้ในงานในระบบ datacenter และระบบสถานีควบคุมท่อส่งก๊าซระหว่างประเทศ

>> IRPC
      ผู้นำ
ทางด้านธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรในอาเซียน  ได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในกระบวนการผลิตปิโตรเคมี
>> บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
           ผู้ให้บริการสื่อสารและควบคุมจราจรการบินของประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi ไปใช
้กับระบบสื่อสารและควบคุมจราจรทางอากาศประจำสนามบินทั่วประเทศที่ต้องมีความแม่นยำของข้อมูลสารสนเทศ การบินสูง มีคุณภาพและผิดพลาดไม่ได้ 
>> BangkokBRT
      หน่วยงานที่ ให้บริการรถเมล์สายด่วน เพื่อแก้ปัญหารถติดในกรุงเทพฯ   ได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi
ไปใช้ในระบบการให้บริการ
>> EGA  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกส์
       ผู้ดูแลระบบข้อมูลและควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศของรัฐบาล ได้นำอุปกรณ์ผ NTP Digital
clock ,Masterclock,USA ไปใช้ในสำนักงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้ามาติดต่อมีข้อมูลเวลาที่ถูกต้อง และมั่นคง
ของระบบการทำงาน
>> มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      นำผลิตภัณฑ์   Microsemi  ไปใช้ในงานวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
>> DTAC
      ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในประเทศไทย นำผลิตภัณฑ์ Microsemi ไปใช้ในระบบ CoreNetwork เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการให้บริการ
>> โรงไฟฟ้าราชบุรี
      หน่วยงานที่ผลิตไฟฟ้าชั้นนำในประเทศไทยได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi
ไปใช้ทั้งใน ระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบสาระสนเทศขององค์กร
>> สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
      หน่วยงานที่พัฒนาและถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆ
ในประเทศ รวมถึงมาตรฐานทางด้านเวลา ทางสถาบันได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi
ตั้งแต่ นาฬิกาอะตอมิก ,GPS Network Time Sever ฯลฯ ให้บริการมาตรฐานเวลาแก
่หน่วยงานและประชาชนทั่วไป
>> สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และสถานีวิทยุ FM คลื่น 102.5 กองทัพอากาศ
    หน่วยงานผู้รักษามาตรฐานการวัดของประเทศ  ร่วมมือกับสถานีวิทยุ FM ในเครือกองทัพอากาศ ถ่ายทอดสัญญาณเวลามาตรฐานประเทศไทยผ่านระบบ RDS (Radio Data System) เพื่อเป็นต้นแบบให้บริการเทียบเวลาฝ่านเครื่องรับวิทยุ FM ที่สามารถเทียบเวลาได้ทุกสถานที่และสะดวก  ท่านสามารถเปิดเครื่องรับวิทยุ FM ที่มีระบบ RDS เพื่อตรวจสอบกับสถานีคลื่น 102.5 MHz ได้ขณะนี้และสถานีอื่นๆอีกทั่่วประเทศในเร็วๆนี้
>> กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ
       หน่วยงานผู้รักษาเวลามาตรฐานของประเทศ ให้บริการเวลาทั้งทางโทรศัพท์และ
internet ด้วยผลิตภัณฑ์ นาฬิการอะตอมิก ,GPS ,Network Time Server และอุปกรณ
์ที่เกี่ยวข้อง รักษาเวลามาตรฐานให้ถูกต้องเพื่อภารกิจทางราชนาวี หน่วยงานต่างๆและ
ประชาชนทั่วไป
>> กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  กองทัพอากาศดอนเมือง
       
กองทัพอากาศได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของกองทัพฯจึงเล็งเห็น
ความสำคัญของการเก็บข้อมูลของหน่วยงานเป็นสำคัญ โดยต้องเป็นระบบเวลาของศูนย์ข้อมูลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และแม่นยำสำหรับเครือข่ายของหน่วยงาน
>>Nectec
        ทาง Nectec ไดให้บริการเวลามาตรฐาน โดยใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server เพื่อบริการทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน หรือประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงแหล่งเวลามาตรฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเชื่อถือได้และมีความปลอดภัยสูง
>>ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
        ทางหน่วยงานไดเล็งเห็นความสำคัญของการเก็บข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นสำคัญ โดยต้องเป็นระบบเวลาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และแม่นยำสำหรับเครือข่ายของหน่วยงาน
>>กระทรวงยุติธรรม
        ทางกระทรวงฯได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการเวลามาตรฐานเพื่อใช้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการต่างๆของกระทรวงมีเวลาทีถูกต้องและแม่นยำสร้างความ
น่าเชื่อถือ รวมถึงถูกต้องพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>>กระทรวงการต่างประเทศ
        ทางกระทรวงฯได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการเวลามาตรฐานเพื่อใช้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการต่างๆของกระทรวงมีเวลาของระบบ Centralized Logs ทีถูกต้องและแม่นยำสร้างความ
น่าเชื่อถือ รวมถึงถูกต้องพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>>กรุงเทพมหานคร
          สำนักงานกรุงเทพมหานคร 2 ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Network Time Server เพื่อรองรับกับระบบบริหารจัดการสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมหานครต่างๆทั่วโลก
tat
>>สำนักงานการท่องเทียวแห่งประเทศไทย
        หน่วยงานผู้ดูแลด้านการท่องเที่ยว ใด้ใช้ผลิตภัณฑื Network Time Server เพื่อรองรับระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อบันทึกเวลาระบบภาพที่่แม่นยำ
>>กรมอุตุนิยมวิทยา
 หน่วยงานผู้ดูแลด้านพยากรณ์อากาศและภัยธรรมชาติ ใด้ใช้ผลิตภัณฑื Network Time Server สำหรับสถานีตรวจวัด
สกาพอากาศ (weather rada) ต้องใช้ระบบเวลาที่แม่นยำเพื่อจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศในการพยากรณ์ที่แม่นยำ

 
>> >>วิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
        หน่วยงานกระจายเสียงสถานีวิทยุคลื่นต่างๆ ประเทศไทย  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเทียบเวลาทั่วไปแก่ประชาชน  ท่านสามารถเทียบเวลาพื้นฐานโดยรับฟังสัญญาณเทียบเวลาและปรับนาฬิกาปกติได้ ณเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน
>>สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสฟติด (ปปส.)
    หน่วยงานผู้ควบคุมตรวจสอบข้อมูลการฟอกเงินของอาญชกรรมทางด้านยาเสพติดฯ ได้นำอุปกรณ์ Masterclock
NTP time server ไปใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน
>> ธนาคารกสิกรไทย
        ทางธนาคารกสิกรไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของอุปกรณ์ Symmetericom  
GPS network Time Server เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรฐานเครือข่ายระบบสารสนเทศ
ที่มีขนาดใหญ่ให้สามารถอ้างอิงเวลากับสากลได้แม่นยำและ เสถียรภาพสูง  รวมถึง
อุปกรณ์ต้องมีความปลอดภัยและเป็นอุปกรณ์ที่สถาบันการเงินทั่วโลกให้การยอมรับ
>> ธนาคารทิสโก้ จำกัด
       ธนาคารทิสโก้ได้ใช้ประโยชน์จาก Microsemi GPS network time server
เป็นมาตรฐานเวลาสำหรับเก็บข้อมูลการจราจรของข้อมูลให้มีความแม่นยำและ
ตรวจสอบข้อมูลภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการกระทำ
ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> ธนาคารยูโอบี จำกัด
       ธนาคารยูโอบีได้นำอุปกรณ์ Microsemi GPS network time server ไปเพิ่ม
ความแม่นยำเวลาในระบบเครือข่ายภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จำกัด
      ใช้ GPS network Time Server เพื่อทำหน้าที่เป็นนาฬิกาแม่ของธนาคารโดยรับ
สัญญาณดาวเทียมและบริการเวลาแก่เครื่อง server และเพื่อการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
      ใช้ GPS network Time Server เพื่อทำหน้าที่เป็นนาฬิกาแม่ของธนาคารโดยรับ
สัญญาณดาวเทียมและบริการเวลาแก่เครื่อง server และเพื่อการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
       ผู้ผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศได้นำผลิตภัณฑ์ของ Microsemi ไปใช้ทั้งใน
ระบบการผลิตไฟฟ้าและระบบสาระสนเทศขององค์กร  ด้วยเล็งเห็นคุณภาพของ
Microsemi ที่มาเป็นอันดับหนึ่งและผู้ผลิตไฟฟ้าทั่วโลกเชื่อถือ
>>สำนักงานพัฒนาเทคโลโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 หน่วยงานผู้ดูแลด้านถูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ใด้ใช้ผลิตภัณฑื Network Time Server สำหรับสถานีรับสัญญาณภาพถ่ายจากดาวเทียมต้องใช้ระบบเวลาที่แม่นยำเพื่อจัดเก็บข้อมูลภูมิศาสต์ในการวางแผน
จัดการทรัพยวกรได้ถูกต้องแม่นยำ
>> การประปานครหลวง
        ใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server กับงานในระบบโทรมาตรทางน้ำทีต้อง
ตรวจสอบข้อมูลปริมาณและเวลาควบคู่กัน
>> บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็มจำกัด
         หรือห้างเทสโก้โลตัส ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ นำ Microsemi GPS network time server ไปควบคุมและดูแลกำหนดขายสินค้าควบคุมในเวลาต่างๆ
>> บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
         หรือบิ๊กซี ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ นำ Microsemi GPS network time server ไปควบคุมและดูแลกำหนดขายสินค้าควบคุมและจ่ายเวลามาตรฐานในการขายสินค้าภายในห้างสาขาต่างๆ
>> True Internet Gateway
           ผู้บริการเชื่อมต่อ internet รายใหญ่ของประเทศ ใข้อุปกรณ์
GPS network time server ของ Microsemi นำไปติดตั้งกับเครือข่ายเชื่อมต่อ internet เพื่อให้มีน่าเชื่อถือของในการใช้มาตรฐานเวลาทีถูกต้องแก่ลูกค้ารายต่างๆ
รวมถึงถูกต้องพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550


>> บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
         ผู้บริการด้านไปรษณีย์และบริการต่างๆของประเทศ เพื่อนำไปติดตั้ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการต่างๆของบริษัทฯ มีเวลาทีถูกต้องและแม่นยำสร้างความ
น่าเชื่อจากลูกค้ารายต่างๆ รวมถึงถูกต้องพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> ทบวงมหาวิทยาลัย
         หน่วยงานผู้บริการเชื่อมต่อ internet ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของประเทศใทย โดย ้อุปกรณ์ GPS network time server ของ Microsemi บริการมาตรฐานเวลาแก่
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ
หห
>> บริษัท ทรูมูฟ จำกัด  (Hucth เดิม)
           ผู้ให้บริการเครื่องโทรศัพท์มือถือ multimedia รายแรกของเมืองไทย ได้ใช้อุปกรณ์ GPS network time server ของ Microsemi ในการให้บริการแก่โปรแกรมประยุกต์ หรือ application ต่างที่อยู่ในมือถือที่ต้องใช้เทคโนโลยีมาตรฐานเวลาความแม่นยำสูง
>> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            ใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server เพื่อให้บริการมาตรฐานเวลาใน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยถูกต้องตรงกันและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการกระทำความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>>มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
            ใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server เพื่อให้บริการมาตรฐานเวลาใน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยถูกต้องตรงกันและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการกระทำความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์ พศ. 2550
>> บริษัท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำกัด
            ใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server สำหรับระบบด่านเก็บค่าผ่านทาง
ที่ต้องการความแม่นยำของเวลาสูง สามารถจัดการบริหารด่านเก็บเงินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
U
>> UNESCAP  องค์การสหประชาชาติ
            หน่วยงานสากล ผู้ดูแลและประสานงานด้านภารกิจสันติภาพของโลกได้นำ
GPS network time server ไปใช้งานรวมกับระบบสารสนเทศและระบบนาฬิกาแม
่ในอาคาร  เพื่อความถูกต้องของเวลาแก่สมาชิกจากนานาประเทศเพื่อเป็นแม่แบบ
่ให้ทางหน่วยงานอื่นของ UN นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานองค์กร
>> บริษัท คิมบอลอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
           ผู้ผลิตและประกอบแผ่นวงจรพิมพ์และเครื่องมือแพทย์รายใหญ่ของโลก ได้นำอุปกรณ์ Network Time Server ติดตั้งเพื่อใช้งานกับระบบทดสอบการผลิตที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและมีความแม่นยำในการผลิตพร้อมทั้งคุณภาพที่เชื่อถือได
>> บริษัท บีแอลซีพีพาวเวอร์ จำกัด
      บริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำในประเทศไทยได้นำผลิตภัณฑ์ Microsemi
ไปใช้ทั้งในระบบการผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งเข้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
>> บริษัท แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
      บริษัทผู้ให้บริการศุนย์ข้อมูล datacenter  และบริหารจัดการระบบสารสารสนเทศสำหรับลูกค้าธุรกิจการเงิน และอุตสาหกรรมนำอุปกรณ์ Microsemi GPS network time server เพื่อให้ระบบที่มีเวลาที่แม่นยำเป็นที่เชื่อถือต่อลูกค้าองค์กรที่มาใช้บริการ
>> โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
            ใช้อุปกรณ์ GPS Network Time Server สำหรับบริหารจัดการระบบ IT ภายในเพื่อพัฒนาระบบทรัพยาการภายในและการผลิตให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับผ่านมาตรฐานสากล

Copyright  Aerocomm 2014

Timing ,Test & Measurement Home| Top

Home | ข้อมูลบริษัท | ติดต่อฝ่ายขายตำแหน่งงานว่าง |  Microsemi

บริษัท แอโรคอม จำกัด (ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๓๗)
ทะเบียนเลขที่ (๑) ๑๗๘๙/๒๕๓๗  ทุนจดทะเบียน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๐ อาคารแอโรคอม  ซอยลาดพร้าววังหิน ๔๓  ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ  ๑๐๒๓๐
      โทรศัพท์ : ๐๒-๕๓๐๑๖๖๑-๔  โทรสาร : ๐๒-๕๓๐-๑๖๖๐  

   Contact us. E-mail : aerocomm@aerocommthailand.com or www.aerocommthailand.com

สงวนสิทธิตามกฎหมาย All rights reserved